Our National Pledge

20120218-221733.jpg

சிங்கப்பூர் குடிமக்களாகிய நாம் இனம்,மொழி,மதம்
ஆகிய வேற்றுமைகளை மறந்து ஒன்றுபட்டு,நம் நாடு
மகிழ்ச்சி,வளம்,முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அடையும்
வண்ணம் சமத்துவத்தையும்,நீதியையும்
அடிப்படையாக கொண்ட ஜனாயக
சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு
உறுதி மேற்கொள்வோம்!

We, the citizens of Singapore,
pledge ourselves as one united people,
regardless of race, language or religion,
to build a democratic society
based on justice and equality
so as to achieve happiness, prosperity and progress for our nation.

Kami, warganegara Singapura,
sebagai rakyat yang bersatu padu,
tidak kira apa bangsa, bahasa, atau ugama,
berikrar untuk membina suatu masyarakat yang demokratik,
berdasarkan kepada keadilan dan persamaan
untuk mencapai kebahagiaan,
kemakmuran dan kemajuan bagi negara kami.

我们是新加坡公民,
誓愿不分种族、言语、宗教,
团结一致,
建设公正平等的民主社会,
并为实现国家之幸福、繁荣与进步,
共同努力。

Wǒ men shì Xīnjiāpō gōngmín,
shìyuàn bù fēn zhǒngzú, yányǔ, zōngjiào,
tuánjié yīzhì,
jiànshè gōngzhèng píngděng de mínzhǔ shèhuì,
bìng wèi shíxiàn guójiā zhī xìngfú, fánróng yǔ jìnbù,
gòngtóng nǔlì.

2 Responses to Our National Pledge

  1. Yam SC - working in China since 1989. says:

    LIKE THE PIN YIN VERSION.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s